Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van onze webshop www.huisprofessor.nl Nederland, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van onze webshop worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van onze webshop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van onze webshop zijn vrijblijvend en onze webshop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door onze webshop. Onze webshop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt onze webshop dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW. en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie dezelfde dag als factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, wij leveren alleen binnen Nederland.

3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.

3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren, echter na betaling is de bestelling bindend.

Artikel 4. Levering

4.1 De door onze webwinkel opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan onze webwinkel verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele industriële en eigendomsrechten welke rusten op de door onze webshop geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Onze webshop garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u onze webwinkel daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft onze webwinkel de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan onze webwinkel te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en onze webwinkel, dan wel tussen onze webwinkel en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en onze webwinkel, is onze webwinkel niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van onze webwinkel.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft onze webwinkel ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat onze webwinkel gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan onze webwinkel kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan onze webwinkel schriftelijk opgave doet van een adres, is onze webwinkel gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan onze webwinkel schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door onze webwinkel gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat onze webwinkel deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met onze webwinkel in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door onze webwinkel vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 Onze webwinkel is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. De producten worden verstuurd via postNL. Enige vertraging of het niet aankomen, dan wel beschadiging van de levering nemen wij niet voor onze rekening. Dit ligt bij postNL of bij de klant. Bij briefpost zullen wij geen her-zending doen in geval van verlies door postnl. Wij kunnen alleen her-zenden als is bewezen dat het pakketje niet aangekomen is op het door de klant aangegeven adres. Dit geld alleen bij pakketten die traceerbaar zijn door middel van tracking code. Wij zijn niet aansprakelijk voor het invullen van het adres. De klant vult een adres in en wij versturen er heen, is het adres verkeerd of ontbreekt hier iets, dan is dat nooit aan ons te verwijten en is dat het probleem van de klant.

12. Door het plaatsen van een bestelling in onze webshop ga je akkoord met de onderstaande regels en voorwaarden.

12.1 Voor alle producten dien je 18 jaar of ouder te zijn, door deze producten in je bestelling op te nemen bevestig je dat je de minimumleeftijd van 18 jaar reeds hebt bereik. Bij twijfel kan een kopie van je identiteitsbewijs worden gevraagd.

12.2 Het aanschaffen van producten via deze website geschied geheel op eigen risico. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade welke voortvloeit uit gebruik van geleverde producten.

12.3 U heeft de informatiepagina over het product zorgvuldig doorgelezen en begrepen. Volg alle aanwijzingen over het product die op onze website staan, en neem alle waarschuwingen in acht.

12.4 Je bent persoonlijk verantwoordelijk voor de zorg over bestelde producten. Bewaar ze op een veilige plaats, buiten bereik van kinderen, huisdieren en mensen met een verlaagd beoordelingsvermogen, behalve als het product bedoeld is voor bovengenoemde doelgroepen.

12.5 Al onze producten zijn beslist niet voor menselijke consumptie en dienen te allen tijde buiten het bereik van kinderen en dieren en mensen die minder toerekeningsvatbaar zijn te worden gehouden.

12.6 Al onze producten worden uitsluitend verkocht voor RESEARCH DOELEINDEN. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk bij gebruik voor andere doeleinden dan voorgenoemde.

12.7 Iedereen die in onze webshop koopt dient 18 jaar of ouder te zijn. Bij twijfel kunnen wij een order annuleren, en of om ID gegevens vragen.

12.8 Wij zijn nooit aansprakelijk voor gevolgen die voortvloeien uit ander gebruik dan hierboven is genoemd. Bij research gaan wij er derhalve van uit dat u over voldoende kennis beschikt om dit te doen.

12.9 Indien een bestelling om welke reden dan ook wordt geannuleerd, wordt bij terugbetaling van het bestelbedrag €15 administratiekosten in rekening gebracht.

12. 3-MMC en 3-CMC verbod

12.1 3-MMC en 3-cmc zijn illegale producten en kunnen hier niet besteld of gekocht worden. Indien een van deze producten besteld was, wordt 2-MMC verzonden.

Leer ons beter kennen

Volg ons op onze socials

WhatsApp

Klik hierboven en bereik ons 24/7

Instagram huisprofessor

Instagram

Volg ons op Instagram

Facebook

Facebook

Volg ons op Facebook

Benieuwd naar ons assortiment?

Neem een kijkje hieronder!

Smartshop | headshop | research chemicals | research chemicals kopen
Winkelwagen